HKBU
 
 
 
   
盧鳴東(系主任/教授/中國傳統文化研究中心主任) smtlo@hkbu.edu.hk
陳致(講座教授) chenzhi@hkbu.edu.hk
張宏生(講座教授/孫少文伉儷人文中國研究所所長) hszhang@hkbu.edu.hk
陳偉強(教授/MA課程主任) chant@hkbu.edu.hk
張美蘭(教授) mlzh1809@hkbu.edu.hk
林幸謙(副教授) chown@hkbu.edu.hk
葛亮(副教授) geliang@hkbu.edu.hk
蔡元豐(副教授) choyyf@hkbu.edu.hk
史亞當(助理教授/饒宗頤國學院副院長) acschwartz86@hkbu.edu.hk
宗靜航(助理教授) chchung@hkbu.edu.hk
陳漢文(助理教授/副系主任) hc8@hkbu.edu.hk
費安德(助理教授) anfech@hkbu.edu.hk
章琛(研究助理教授) zhangchen@hkbu.edu.hk
黃梓勇(講師) yung917@hkbu.edu.hk
陳永明(榮譽教授) chanwingming@yahoo.com
鄺健行(榮譽教授) kin7607@hotmail.com
吳淑鈿(榮休教授) stng@associate.hkbu.edu.hk
周國正(榮休教授) chowkc@associate.hkbu.edu.hk
黃子平(榮休教授) ziping.huang@gmail.com
葛曉音(榮休教授) gexy@pku.edu.cn
劉楚華(榮休教授) cwlau@associate.hkbu.edu.hk

Copyright©2011 HKBU

本系簡介